Polski English

13 październik 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2015/OPIEKUN+

Przedmiotem zamówienia są opaski naręczne umożliwiające lokalizację i pomiar podstawowych parametrów życiowych człowieka dla projektu partnerskiego „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru i monitorowania funkcji życiowych człowieka” realizowanego w ramach osi priorytetowej: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) nr UDA-POIG.01.04.00-14-020/13-00

1.    ZAMAWIAJĄCY

Silvermedia sp. z o.o.
Buma Square Business Park
Ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków

Telefon: +48 12 376 02 50
Faks: +48 12 397 55 52
biuro@silvermedia.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA - SZCZEGÓŁY

Przedmiotem zamówienia są następujące opaski:
- fitbit Surge, rozmiar opaski: L – 3 sztuki,
- fitbit chargeHR, rozmiar opaski: S – 1 sztuka,
- Samsung SM-R7500 Gear S, biały – 1 sztuka,
- ZeWatch2 MyKronoz, czarny – 1 sztuka.


3.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Oferty można składać w formie papierowej lub elektronicznej.
2.    Oferent może złożyć ofertę na kilka modeli z tej samej firmy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ze wszystkich ofert tylko najtańszych zaoferowanych egzemplarzy.
3.    Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków lub ceny po zakończeniu przetargu.
4.    Cena powinna zawierać dostawę do siedziby Zamawiającego.

4.    INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Data ogłoszenia przetargu: 13/10/2015 r.
Termin składania ofert: 20/10/2015 r. – oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 tygodni od złożenia zamówienia.

5.    KRYTERIA WYBORU OFERTY

Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. Zamawiający wybierze opaski, które wśród wszystkich ofert będą się cechowały najniższą ceną.

Kryterium cena – 100%.

6.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w wersji papierowej w siedzibie spółki lub przesłać w wersji elektronicznej na adres email wymieniony w punkcie 1 niniejszego zapytania.

Oferta musi zawierać:
 - Dane oferenta,
 - Datę oferty,
 - Datę ważności oferty,
 - Cenę za każdy oferowany model telefonu wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku,
 - Cenę dostawy,
 - Termin dostawy.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia drogą e-mailową (robert.mazur@silvermedia.pl ). Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że pytanie wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami przekaże wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent.

7.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferty z krótszym okresem ważności zostaną odrzucone.