ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
Buma Square Business Park

Telefon: +48 12 376 02 50
Faks: +48 12 397 55 52
E-mail: biuro@silvermedia.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000636731 REGON: 356592358 NIP: 679-27-49-916 Kapitał zakładowy: 500.000 zł, kapitał wpłacony w całości.